amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/16 20:32
A A

پردازش XML در پایتون

در این آموزش از کتاب برخط پایتون، نحوه parse و پردازش XML توسط زبان برنامه نویسی پایتون را با استفاده از API های DOM و SAX را نشان خواهیم داد. XML یک زبان قابل حمل (Portable) و متن باز است که به برنامه نویسان این امکان را می دهد تا برنامه های خود را توسعه دهند به طوری که این برنامه ها قابلیت خوانده شدن توسط برنامه های دیگر را داشته باشد، بدون در نظر گرفتن آنکه سیستم عامل و یا زبان برنامه نویسی مورد نظر چه خواهد بود.

XML چیست؟

XML مخفف Extensible Markup Language می باشد، که یک زبان نشانه گذاری مانند HTML یا SGML است. XML برای کار با داده های کم تا متوسط بدون نیاز به SQL بسیار کاربرد دارد.

معماری های XML Parser و API ها

کتابخانه استاندارد پایتون رابط های مختصر ولی مفیدی برای کار با XML فراهم کرده است.

دو تا از پایه ای ترین و از نظر استفاده گسترده ترین API ها برای داده XML رابط های SAX و DOM هستند.

واضح است که SAX نمی تواند پردازش اطلاعات در فایل های بزرگ را به همان سرعتی که DOM انجام می دهد، انجام دهد. از طرف دیگر، استفاده از DOM می تواند به طور جدی منابع شما را نابود کند، بخصوص اگر با فایل های کوچک با تعداد بالا کار می کنید.

Sax فقط خواندی است، در حالیکه DOM اجازه تغییرات در فایل XML را به شما می دهد. با توجه به اینکه این دو API متفاوت کاملا کامل کننده یکدیگر می باشند، دلیل ندارد که شما نتوانید از هردوی آن ها برای پروژه های بزرگ استفاده کنید.

در تمامی مثال های این آموزش، اجازه دهید از فایل XML ساده movies.xml زیر به عنوان ورودی استفاده کنیم:

<collection shelf = "New Arrivals"> <movie title = "Enemy Behind"> <type>War, Thriller</type> <format>DVD</format> <year>2003</year> <rating>PG</rating> <stars>10</stars> <description>Talk about a US-Japan war</description> </movie> <movie title = "Transformers"> <type>Anime, Science Fiction</type> <format>DVD</format> <year>1989</year> <rating>R</rating> <stars>8</stars> <description>A schientific fiction</description> </movie> <movie title = "Trigun"> <type>Anime, Action</type> <format>DVD</format> <episodes>4</episodes> <rating>PG</rating> <stars>10</stars> <description>Vash the Stampede!</description> </movie> <movie title = "Ishtar"> <type>Comedy</type> <format>VHS</format> <rating>PG</rating> <stars>2</stars> <description>Viewable boredom</description> </movie> </collection>

parse کردن XML با SAX

SAX یک رابط استاندارد برای parse کردن XML به صورت رویداد محور (event-driven) است. پردازش XML با استفاده از SAX به طور معمول نیاز به ایجاد ContentHandler شما توسط xml.sax.ContentHandler خواهد داشت.

ContentHandler شما تگ های خاص و attribute هایی XML شما را کنترل می کند. یک شیء ContentHandler متدهایی برای کنترل رویدادهای مختلفی را فراهم می کند. متدهای startDocument و endDocument در شروع و پایان فایل XML فراخوانی می شوند. متد characters(text) داده کاراکتر فایل XML توسط پارامتر text ارسال می کند.

ContentHandler در شروع و پایان هر المان (element) فراخوانی می شود. در صورتی که parser در مُد namespace نباشد، متد های startElement(tag, attributes) و endElement(tag) فراخوانی می شوند، در غیر اینصورت، متدهای متناظر startElementNS و endElementNS فراخوانی می شوند. در اینجا، tag المان تگ می باشد، و attributes یک شیء Attribute می باشد.

متد make_parser

متد زیر یک شیء جدید parser ایجاد کرده و آن را برمیگرداند. آبجکت parser ایجاد شده اولین نوع parser خواهد بود که سیستم پیدا می کند.

xml.sax.make_parser( [parser_list] )

در زیر جزئیات پارامترها را مشاهده می کنید

 • parser_list: آرگومان اختیاری شامل یک لیست از parser ها مورد استفاده که باید همگی متد make_parser را پیاده سازی کنند.
 • متد parse

  این متد یک SAX parser را ایجاد کرده و از آن برای parse کردن یک سند استفاده می کند.

  xml.sax.parse( xmlfile, contenthandler[, errorhandler])

  در زیر جزئیات پارامترها را مشاهده می کنید:

 • xmlfile: نام فایل XML ای که قرار است خوانده شود.
 • contenthandler: شیء ContentHandler می باشد.
 • errorhandler: در صورت تعیین، errorhandler باید یک شیء SAX ErrorHandler باشد.
 • متد parseString

  یک متد دیگر برای ایجاد یک SAX parser و همچنین parse رشته XML تعیین شده وجود دارد.

  xml.sax.parseString(xmlstring, contenthandler[, errorhandler])

  در زیر جزئیات پارامترها را مشاهده می کنید:

 • xmlfile: نام فایل XML ای که قرار است خوانده شود.
 • contenthandler: شیء ContentHandler می باشد.
 • errorhandler: در صورت تعیین، errorhandler باید یک شیء SAX ErrorHandler باشد.
 • مثال:

  #!/usr/bin/python3 import xml.sax class MovieHandler( xml.sax.ContentHandler ): def __init__(self): self.CurrentData = "" self.type = "" self.format = "" self.year = "" self.rating = "" self.stars = "" self.description = "" # Call when an element starts def startElement(self, tag, attributes): self.CurrentData = tag if tag == "movie": print ("*****Movie*****") title = attributes["title"] print ("Title:", title) # Call when an elements ends def endElement(self, tag): if self.CurrentData == "type": print ("Type:", self.type) elif self.CurrentData == "format": print ("Format:", self.format) elif self.CurrentData == "year": print ("Year:", self.year) elif self.CurrentData == "rating": print ("Rating:", self.rating) elif self.CurrentData == "stars": print ("Stars:", self.stars) elif self.CurrentData == "description": print ("Description:", self.description) self.CurrentData = "" # Call when a character is read def characters(self, content): if self.CurrentData == "type": self.type = content elif self.CurrentData == "format": self.format = content elif self.CurrentData == "year": self.year = content elif self.CurrentData == "rating": self.rating = content elif self.CurrentData == "stars": self.stars = content elif self.CurrentData == "description": self.description = content if ( __name__ == "__main__"): # create an XMLReader parser = xml.sax.make_parser() # turn off namepsaces parser.setFeature(xml.sax.handler.feature_namespaces, 0) # override the default ContextHandler Handler = MovieHandler() parser.setContentHandler( Handler ) parser.parse("movies.xml")

  خروجی:

  *****Movie***** Title: Enemy Behind Type: War, Thriller Format: DVD Year: 2003 Rating: PG Stars: 10 Description: Talk about a US-Japan war *****Movie***** Title: Transformers Type: Anime, Science Fiction Format: DVD Year: 1989 Rating: R Stars: 8 Description: A schientific fiction *****Movie***** Title: Trigun Type: Anime, Action Format: DVD Rating: PG Stars: 10 Description: Vash the Stampede! *****Movie***** Title: Ishtar Type: Comedy Format: VHS Rating: PG Stars: 2 Description: Viewable boredom

  parse یا پردازش XML با DOM

  DOM یا Document Object Model یک API مستقل از زبان از کنسرسیوم World Wide Web یا W3C می باشد که برای دسترسی و ویرایش مستندات XML به کار می رود.

  DOM برای برنامه های با دسترسی تصادفی (random-access) بسیار سودمند می باشد. SAX تنها اجازه دیدن یک بیت از سند را در یک زمان ان به شما می دهد. در صورتی که یک المان را در SAX مشاهده می کنید، به المان های دیگر دسترسی ندارید.

  در اینجا ساده ترین راه برای بارگذاری سریع یک سند XML و ایجاد یک شیء minidom با استفاده از ماژول xml.dom است. شیء minidom یک روش ساده parser است که یک درخت DOM از فایل XML ایجاد می کند.

  مثال

  #!/usr/bin/python3 from xml.dom.minidom import parse import xml.dom.minidom # Open XML document using minidom parser DOMTree = xml.dom.minidom.parse("movies.xml") collection = DOMTree.documentElement if collection.hasAttribute("shelf"): print ("Root element : %s" % collection.getAttribute("shelf")) # Get all the movies in the collection movies = collection.getElementsByTagName("movie") # Print detail of each movie. for movie in movies: print ("*****Movie*****") if movie.hasAttribute("title"): print ("Title: %s" % movie.getAttribute("title")) type = movie.getElementsByTagName('type')[0] print ("Type: %s" % type.childNodes[0].data) format = movie.getElementsByTagName('format')[0] print ("Format: %s" % format.childNodes[0].data) rating = movie.getElementsByTagName('rating')[0] print ("Rating: %s" % rating.childNodes[0].data) description = movie.getElementsByTagName('description')[0] print ("Description: %s" % description.childNodes[0].data)

  خروجی

  Root element : New Arrivals *****Movie***** Title: Enemy Behind Type: War, Thriller Format: DVD Rating: PG Description: Talk about a US-Japan war *****Movie***** Title: Transformers Type: Anime, Science Fiction Format: DVD Rating: R Description: A schientific fiction *****Movie***** Title: Trigun Type: Anime, Action Format: DVD Rating: PG Description: Vash the Stampede! *****Movie***** Title: Ishtar Type: Comedy Format: VHS Rating: PG Description: Viewable boredom

  منابع

  1. Python SAX APIs
  2. Python DOM APIs