amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/16 20:31
A A

چاپ هرم Pyramid در پایتون

در این آموزش از کتاب برخط پایتون (Python)، مثالی از نحوه و چگونگی چاپ هرم در زبان برنامه نویسی پایتون را نشان خواهیم داد:

def half_pyramid(rows): print('Half pyramid...\n') for i in range(rows): print('*' * (i 1)) def full_pyramid(rows): print('\nFull pyramid...\n') for i in range(rows): print(' '*(rows-i-1) '*'*(2*i 1)) def inverted_pyramid(rows): print('\nInverted pyramid...\n') for i in reversed(range(rows)): print(' '*(rows-i-1) '*'*(2*i 1)) half_pyramid(5) full_pyramid(5) inverted_pyramid(5)

خروجی

Half pyramid... * ** *** **** ***** Full pyramid... * *** ***** ******* ********* Inverted pyramid... ********* ******* ***** *** *

منابع

  1. چاپ هرم در جاوا