amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/13 18:59
A A

تبدیل رشته (string) به int در جاوا

این آموزش از کتاب فارسی برخط جاوا، به تبدیل رشته (string) به نوع داده int می پردازد. در جاوا با استفاده از Integer.parseInt() می توان رشته را به int تبدیل کرد.

1. مثال های Integer.parseInt()

مثال تبدیل رشته "10" به نوع داده اولیه int.

String number = "10"; int result = Integer.parseInt(number); System.out.println(result);

خروجی

10

2. مثال های Integer.valueOf()

به عنوان جایگزین، شما می توانید از Integer.valueOf() استفاده کنید، این تابع یک شیء Integer بر میگرداند.

String number = "10"; Integer result = Integer.valueOf(number); System.out.println(result);

خروجی

10

تفاوت Integer.parseInt و Integer.valueOf

به طور خلاصه، اینطور می توان گفت که parseInt(String) یک نوع اولیه (primitive) از int را برمیگرداند، در حالی که valueOf(String) یک شیء new Integer() بر می گرداند.

3. NumberFormatException

در صورتیکه رشته (string) مورد نظر حاوی عدد قابل parse نباشد، خطای NumberFormatException رخ خواهد داد.

String number = "10A"; int result = Integer.parseInt(number); System.out.println(result);

خروجی

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "10A" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source) at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source) at java.lang.Integer.valueOf(Unknown Source)

منابع

  1. Integer.parseInt() JavaDoc
  2. Integer.valueOf() JavaDoc