amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/13 19:00
A A

تبدیل رشته به آرایه ای از char

در این آموزش از کتاب فارسی برخط جاوا، نحوه تبدیل رشته به آرایه ای از char را با مثالی توضیح می دهیم. برای این تبدیل شما می توانید از String.toCharArray() استفاده کنید.

package org.amoozesh; public class StringToCharArray { public static void main(String[] args) { String password = "password123"; char[] passwordInCharArray = password.toCharArray(); for (char temp : passwordInCharArray) { System.out.println(temp); } } }

خروجی

p a s s w o r d 1 2 3

جاوا 8 - تبدیل رشته به Stream Char

در جاوا 8، با استفاده از .chars() به IntStream دسترسی پیدا کرده، و با استفاده از .mapToObj آن را به Stream Char تبدیل کنید.

package org.amoozesh; public class Test { public static void main(String[] args) { String password = "password123"; password.chars() //IntStream .mapToObj(x -> (char) x)//Stream<Character> .forEach(System.out::println); } }

خروجی

p a s s w o r d 1 2 3

منابع

  1. JavaDoc – toCharArray