amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/13 18:59
A A

تبدیل int به رشته (String) در جاوا

این آموزش از کتاب فارسی برخط جاوا، به تبدیل نوع داده int به رشته (string) می پردازد. در جاوا با استفاده از String.valueOf() می توان int را به رشته تبدیل کرد.

1. مثال های String.valueOf()

مثال تبدیل 10 به رشته ی "10".

int number = 10; String result = String.valueOf(number); System.out.println(result);

خروجی

10

مثال های Integer.toString()

به عنوان جایگزین شما میتوانید از Integer.toString() استفاده کنید، این تابع یک رشته بر می گرداند.

int number = 10; String result = Integer.toString(number); System.out.println(result);

خروجی

10

تفاوت String.valueOf و Integer.toString

بر اساس مستندات جاوا، در صورتیکه پارامتر ورودی String.valueOf() مقدار null باشد، مقدار "null" را برمیگرداند، در حالی که اگر ورودی Integer.toString() مقدار null باشد خطای NullPointerException رخ خواهد داد.

مثال مقدار null در String.valueOf

Integer number = null; String result = String.valueOf(number); System.out.println(result);

خروجی

null

مثال مقدار null در Integer.ToString

Integer number = null; String result = Integer.toString(number); System.out.println(result);

خروجی

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at fortest.Main.main(Main.java:6)

منابع

  1. String.valueOf vs. Object.toString