amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/13 18:58
A A

نحوه بدست آوردن فضای خالی دیسک در جاوا

در این آموزش از کتاب برخط جاوا، نحوه بدست آوردن فضای خالی دیسک آموزش داده میشود. در ابتدا جاوا متدی برای تعیین فضای خالی دیسک در یک پارتیشن نداشت، ولی بعد از JDK نسخه 1.6 متدهای جدید از جمله: getTotalSpace()، getUsableSpace() و getFreeSpace() برای بدست آوردن جزئیات فضای دیسک در java.io.File ایجاد شد.

مثال:

package org.amoozesh; import java.io.File; public class DiskSpaceDetail { public static void main(String[] args) { File file = new File("c:"); long totalSpace = file.getTotalSpace(); //total disk space in bytes. long usableSpace = file.getUsableSpace(); ///unallocated / free disk space in bytes. long freeSpace = file.getFreeSpace(); //unallocated / free disk space in bytes. System.out.println(" === Partition Detail ==="); System.out.println(" === bytes ==="); System.out.println("Total size : " totalSpace " bytes"); System.out.println("Space free : " usableSpace " bytes"); System.out.println("Space free : " freeSpace " bytes"); System.out.println(" === mega bytes ==="); System.out.println("Total size : " totalSpace /1024 /1024 " mb"); System.out.println("Space free : " usableSpace /1024 /1024 " mb"); System.out.println("Space free : " freeSpace /1024 /1024 " mb"); } }

خروجی

نمایش جزئیات فضای دیسک در پارتیشن c:

=== Partition Detail === === bytes === Total size : 52428795904 bytes Space free : 33677811712 bytes Space free : 33677811712 bytes === mega bytes === Total size : 49999 mb Space free : 32117 mb Space free : 32117 mb

نکته:

هردو متد getFreeSpace() و getUsableSpace() مجموع فضای خالی دیسک پارتیشن داده را باز می گردانند، و تفاوت واقعی این دو متد روشن نیست، حتی در مستندات جاوا. اگر شما تفاوت این دو را میدانید ما را هم در جریان بگذارید.

منابع

  1. File (Java Platform SE 6)