amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ایجاد: 1398/1/27 23:08 - ویرایش: 1398/2/8 17:17
A A

تفاوت و فرق میان دو کلمه یا واژه hide و conceal

در این آموزش به تفاوت میان دو واژه انگلیسی conceal و hide می پردازیم، هر دو واژه یا کلمه به معنای پنهان، قایم و یا مخفی کردن می باشند و در دیکشنری های متفاوت فرق چندانی بین این دو کلمه یا واژه نمیباشد.

در رابطه با conceal - حالت اول: زمانی که شما از این فعل برای پنهان کردن شی یا چیزی استفاده می کنید، بدین معنا است که شما چیزی را با دقت قایم یا پنهان می کنید، به طوری که قابل مشاهده و دیدن نباشد. در حالت دوم: در صورتی که شما برای احساسات و یا برای اطلاعات از conceal استفاده کنید، بدین معناست که شما به دیگران اجازه نمی دهید از اطلاعات یا احساسات شما با خبر شوند.

در رابطه با hide - حالت اول: زمانی که شما از این فعل برای چیزی یا خودتان استفاده می کنید، بدان معناست که شما آن چیز را در جایی قرار داده اید که به سادگی نمیتوان آنرا دید و یا پیدا کرد. حالت دوم: زمانی که برای احساسات از آن استفاده می شود نیز این معنی را میدهد که، شما اطلاعات یا احساسات خود به صورت یک راز نگه داشته اید، به طوری که هیچکس چیزی درباره آن نمیداند.

نکته مهم

* Conceal کمتر مورد استفاده قرار گرفته و رسمی (formal) تر است و فعل پنهان شدن حالت عمدی بودن دارد در صورتیکه Hide بیشتر استفاده میشود و به آن اندازه رسمی نیست و همچنین در این فعل عمل مخفی یا پنهان شدن می تواند به صورت غیر عمدی و سهوا انجام شده باشد، به عنوان مثال تصور کنید شی ای به صورت تصادفی افتاده و یا جایی قرار گرفته که قابل مشاهده یا در دسترس نیست.

مثال برای hide و conceal

The path was concealed by long grass.

مسیر توسط علف های بلند پنهان شده بود.

She was taking drugs and trying to conceal it from me.

او دارو مصرف می کند و سعی دارد این موضوع را از من مخفی کند.

He was accused of trying to hide evidence from the police.

پلیس او را به تلاش برای پنهان کردن مدارک متهم کرد.

نکته

کلمه Hide اگر به صورت اسم استفاده شود، می تواند معنی پوست یا چرم نیز داشته باشد، ولی واژه Conceal تنها به صورت فعل کاربرد داشته و استفاده می شود.