amoozesh.org
amoozesh.orgPersian Tutorials
ویرایش: 1396/11/13 19:24
A A

initial در CSS

در این آموزش از کتاب CSS کلمه کلیدی initial را توضیح می دهیم. این کلمه کلیدی مقدار ویژگی ای (property) از CSS را به مقدار پیشفرض آن باز می گرداند. initial برای تمامی ویژگی ها و تمامی تگ های HTML قابل استفاده می باشد.

فرض کنید رنگ فونت یک تگ div را همانند مثال زیر به رنگ قرمز تغییر داده اید

فایل CSS:

div { color: red; }

فایل HTML:

<div> <h1>Initial</h1> <p>Some Text ...</p> </div>

با این تغییر تگ های داخلی آن نیز رنگ فونتشان به رنگ قرمز تغییر پیدا می کند. در صورتی که بخواهید به عنوان مثال تگ h1 به رنگ پیشفرض خود بازگردد و از تگ بیرونی خود طبعیت نکند از کلمه کلیدی initial همانند مثال زیر استفاده می کنیم:

div { color: red; } h1 { color: initial; }

منابع

  1. CSS initial Keyword